SPLOŠNI POGOJI SPLETNE TRGOVINE 

Splošni pogoji spletne trgovine www.ansycosmetics.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Spletna trgovina si prizadeva, da so na spletni strani podatki vselej ažurni in natančni, a si pridržuje pravice, da njeno vsebino spreminja. Lastnik spletnega mesta oziroma trgovec lahko kadarkoli in brez kakršnegakoli obvestila spremeni storitve, izdelke, cene ali programe, opisane na tem spletnem mestu oziroma v tej spletni trgovini. Z delovanjem lahko kadarkoli preneha. Za vsako prodajo izdelkov kupljenih v spletni trgovini veljajo splošni pogoji, ki so veljali ob oddaji vašega naročila in morebitne kasnejše spremembe splošnih pogojev in cen za naročila oddana v spletni trgovini, ki jih je trgovec že potrdil, ne veljajo.

Fotografije izdelkov v večini primerov prikazujejo avtentičen videz izdelka, kljub temu pa so lahko včasih zgolj simbolične in ne zagotavljajo nujno lastnosti izdelka.

Ponudnik od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto oz. k dostavni službi dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjkajoče vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja.

Uporaba blagovne znamke ANSY lastnika spletnega mesta je dovoljena le s predhodnim pisnim dovoljenjem lastnika spletnega mesta in po pravilih, ki jih določi sam.

PRAVILA NAGRADNE IGRE ”DUBAI GIVEAWAY”

Organizator nagradne igre “DUBAI GIVEAWAY” je podjetje ANSY COSMETICS d.o.o., Dolnja Paka 1, 8340 Črnomelj, Slovenija  (v nadaljevanju »organizator«).

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradnega natečaja je promocija blagovne znamke ANSY (@ansycosmetics_) in vplivnice Anje Širovnik (@anjasirovnik) , izvajanje trženjskega komuniciranja na področju Republike Slovenije.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 28.12.2023 do vključno z dnem 4.1.2024 na družbenem omrežju Instagram, kakor je podrobneje navedeno spodaj. Organizator si pridržuje pravico, da izvede več ali manj objav nagradnega natečaja od predvidenih.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

Za privolitev sodelovanja v nagradni igri se šteje, če posameznik izpolni pogoje, ki so zapisani pod objavo nagradne igre DUBAI GIVEAWAY, ki so objavljeni na Instagramu https://www.instagram.com/ansycosmetics_/ in https://www.instagram.com/anjasirovnik/.

Na tak način se posameznik strinja tudi z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Nakup pri podjetju ANSY COSMETICS d.o.o. ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

 1. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@ansycosmetics.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

 1. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v skladu s pravili pod to objavo nagradne igre na Instagram strani @ansycosmetics_ opravi vse zahtevane pogoje, ki so navedeni za uspešno sodelovanje v nagradni igri DUBAI GIVEAWAY.

 1. Izbor nagrajencev

Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, v roku najkasneje desetih delovnih dni po zaključku nagradne igre po principu žreba izbrala enega nagrajenca.

 1. Nagrade

Organizator bo v nagradni igri podelil nagrado enemu nagrajencu in sicer bivanje v hotelu s 5 zvezdicami ter povratni letalski karti za v Dubaj za dve osebi v mesecu aprilu 2024. V to niso vključeni prevozi iz in do letališča, prevozi po Dubaju, obroki in vse dodatne želene aktivnosti v Dubaju.)

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe.

 1. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o izboru obveščen najpozneje v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku nagradne igre. Ob tem ga bo organizator kontaktiral preko družabnega omrežja Instagram in od tam prejel vse njegove osebne podatke potrebne za prenos nagrade.

V primeru, da se nagrajenec v roku treh delovnih dni od objave nagrajenca organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Prav tako se nagrajenec odpoveduje nagradi v kolikor ne pošlje popolnih podatkov, ki so od njega zahtevani za namen nagrade.

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na spletni strani www.ansycosmetics.com in na družbenih omrežjih @ansycosmetics in @anjasirovnik.

 1. Obdavčitev nagrad

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve glavne nagrade, ki so predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 €. V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v primeru, da bodo izžrebani kot nagrajenci v tej nagradni igri, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku treh delovnih dni od objave nagrajenca.

V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado (kot npr. stroške prevzema nagrade, prevoza, ipd.), nosi nagrajenec sam.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@ansycosmetics.com

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; – obveščanja nagrajenca v skladu s temi pogoji;

objava nagrajenca skladno s temi splošnimi pogoji;

podelitev nagrade.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov info@ansycosmetics.com

 1. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrado podeli tistemu, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradnega natečaja, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine.

V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročena nagrada. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 1. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradnega natečaja, ki so objavljeni na spletni strani ANSY – ansycosmetics.com.  Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na spletni strani ansy – ansycosmetics.com.

PONUDNIK

Spletno prodajo www.ansycosmetics.com izvaja podjetje ANSY COSMETICS, SPLETNA PRODAJA, D.O.O., Dolnja Paka 1, 8340 Črnomelj, e-mail: info@ansycosmetics.com

Podjetje je bilo registrirano dne 15.6.2023, kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Družba je zavezana za plačilo DDV (ID št. za DDV: SI46858857).

Podjetje ANSY COSMETICS d.o.o., posluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

CENE IN DDV

Vse cene navedene na spletni strani ponudnika so končne cene. Cene so v evrih (EUR)  in vključujejo ustrezno stopnjo davka na dodano vrednost – DDV, razen če je izrecno navedeno drugače.

Cena navedena ob posameznem izdelku ne vsebuje stroškov dostave. Cene za izbrano blago veljajo do datuma veljavnosti ponudbe, ki je naveden na naročilu/ponudbi.

Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini …) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oz. dostavi na email naslov v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

Posebne ponudbe na spletni strani veljajo do navedenega datuma ali do razprodaje zalog. Popusti in druge akcije se ne seštevajo.

Kljub izjemnim naporom, da bi trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen.

Ne zagotavljamo, da bo spletna trgovina ali katerakoli vsebina na spletni strani vedno dostopna oz. da bo dostop nemoten. Spletno stran lahko kadarkoli umaknemo ali spremenimo brez predhodnega opozorila. V primeru morebitnih estetskih razlik med sliko in dejanskim izdelkom, to ne vpliva na specifikacijo samega izdelka. Če spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani in vsebine na teh spletnih straneh, so takšne povezave zgolj informativne narave. Nad vsebino na teh spletnih straneh trgovec nima nadzora ali vpliva.

NAČINI PLAČILA

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • Plačilo ob prevzetju – Pri plačilu po povzetju boste dostavni službi – plačali z gotovino.
 • Plačilo s kreditno-plačilnimi karticami MasterCard, Visa in Visa Electron. Sprejemamo tudi debetne kartice sistema MasterCard – Plačila potekajo preko sistema STRIPE (kartični sistem). Ob nakupu ne boste preusmerjeni na drugo stran.
 • Plačilo preko plačilnega sistema Paypal.

DOSTAVA IN STROŠKI DOSTAVE

Ponudnik bo blago dostavil v dogovorjenem roku na naslov, določen za dostavo.

Dobavni rok vsakega naročila prične teči naslednji delovni dan ob 9.00 uri.

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je dostavna služba GLS Slovenija, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. Vse pošiljke blaga so zavarovane za primer poškodbe ali izgube pošiljke.

NAČIN DOSTAVE IN ROK DOBAVE

Blago pošiljamo preko podjetja GLS Slovenija. Vse izdelke, ki so na zalogi, odpremimo v 1-3 delovnih dneh po prejemu vašega naročila. Če blaga nimamo na zalogi in bo rok dobave trajal več kot 3 dni, kupca o tem obvestimo preko e-maila ali telefonske številke. Ob sobotah, nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo.

STROŠKI POŠILJANJA

Stroške pošiljanja plača naročnik/prejemnik pošiljke.

Cena dostave v vse kraje znotraj Republike Slovenije znaša  2,99 €, razen v primerih, kadar skupen znesek naročila presega znesek za brezplačno poštnino, ki je naveden na podstrani zaključnega koraka za izvedbo plačila, pri čemer je v takih primerih poštnina posledično brezplačna. Pri plačilu po povzetju provizija znaša dodaten 1,00€.

 

ČAS DOSTAVE

Artikli imajo dobavni rok od 1 do 5 delovnih dni. Za rok dobave artiklov, ki jih ni možno dobiti v predvidenem roku, vas bomo predhodno obvestili, največkrat pa so dostavljeni že v 1-2 dneh.

Skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ima kupec pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec si lahko s spletne strani prenese elektronski obrazec za odstop od pogodbe ali pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. V tem primeru ponudnik nemudoma pošlje kupcu po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.

Sprejeta naročila v trgovini www.ansycosmetics.com se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izvedena. Potrošnik lahko po oddaji elektronskega naročila v 2 urah odstopi na podlagi obvestila o odstopu na elektronski naslov info@ansycosmetics.com

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

ODSTOP OD NAROČILA

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Prejeto blago mora kupec vrniti nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini, v original embalaži in z vsemi sestavnimi deli, ki jih je pri pošiljki dobil, dodan mora biti tudi račun, ki ga je prejel v paketu ali po pošti. V tem primeru ga mora natisniti in priložiti zraven izpolnjenega reklamacijskega obrazca, ki ga najde na spletu. Izdelek mora biti v pošiljki zapakiran tako, da je zaščiten pred udarci in kakršnemkoli oviram pri transportu. Prav tako mora biti priložen natisnjen reklamacijski obrazec z izpolnjenimi podatki o kupcu. Brez priloženega izpolnjenega obrazca in računa vračilo ne bo obdelano.

Vračilo vplačil bo izvedeno najkasneje v roku 21 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila se ne izvajajo gotovinsko. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nedotaknjen, nepoškodovan in v originalni embalaži z vsemi sestavnimi deli.

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

ZAVRNITEV NAROČILA

Trgovina www.ansycosmetics.com  lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in s podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti, zavrne, kupec pa ne more zahtevati izpolnitev naročila, odškodnine ali druge oblike ugodnosti.

OBDELAVA NAROČILA

Trgovina www.ansycosmetics.com bo z aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil, pričela takoj po prejemu. Pri izbiri opcije plačila na naš TRR, bodo aktivnosti za izvedbo naročila stekle po prilivu finančnih sredstev.

HRANJENJE NAROČILA

Oddano elektronsko naročilo je shranjeno pri ponudniku. Na zahtevo potrošnika, le-ta kopijo naročila prejme na elektronski naslov.

Če kupec prevzeto blago vrne, mu kupnino vrnemo najkasneje v 21 dneh po prejemu odstopa od pogodbe oz. po prejemu vrnjenega blaga, in sicer s poštno nakaznico ali na osebni transakcijski račun kupca. Po želji vam blago lahko zamenjamo za drugega. Gotovinskega vračanja ni.

Blago lahko vrnete po pošti na naslov:

ANSY COSMETICS, SPLETNA PRODAJA, D.O.O.

Dolnja Paka 1

8340 Črnomelj

Stroške pošiljanja krijete vi. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Uporabljeni bodo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Če teh informacij ne želite prejemati, nas o tem obvestite po elektronski pošti na naslov: info@ansycosmetics.com

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Z uporabo naše spletne strani se hkrati tudi strinjate z uporabo informacij na način in v zgoraj opisanih primerih.

Registrirani uporabnik je za varovanje osebnih podatkov odgovoren tudi sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

VARNOST

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova ali pisno na naslov ponudnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec/potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Podjetje ANSY COSMETICS d.o.o. obiskovalce spletne strani ter potencialne in že obstoječe stranke, ki imajo status potrošnika v smislu prvega odstavka 4. člena ZIsRPS, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZIsRPS obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko začne v skladu s tem zakonom, kar pomeni, da se morebitni spori, v primeru, da jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, rešujejo pred pristojnim sodiščem.

Podjetje ANSY COSMETICS d.o.o. kot ponudnik, ki se ukvarja s prodajo preko spleta, objavlja na svoji spletni strani povezavo do platforme Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (platforma SRPS). Platforma je dosegljiva na povezavi: http://ec.europa.eu/odr 

V podjetju ANSY COSMETICS d.o.o. spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. V najkrajšem možnem času bomo potrdili prejem pritožbe in jo obravnavali v roku 8 (osmih) dni od njenega prejema. Po svojih najboljših močeh si bomo prizadevali, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

DRUGI POGOJI

Podjetje ANSY COSMETICS d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico tudi do vsebinskih in drugih sprememb.

Tekstovne napake so možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Izdelke v spletni trgovini www.ansycosmetics.com se uporablja za kozmetično uporabo ali za izdelovanje končnih kozmetičnih proizvodov. Odgovornost kupca je, da izdelke uporablja varno in primerno namenu končnega izdelka. Za morebitne posledice nepravilne uporabe je odgovoren izključno kupec izdelkov. Podjetje ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi napačne uporabe ali neznanja kupca. Podjetje prav tako ne daje nobenih zdravstvenih zagotovil glede učinka ponujenih izdelkov. Izdelki niso namenjeni zdravljenju ali lajšanju kakršnihkoli bolezni ali drugih zdravstvenih težav.

OPOZORILA

S potrditvijo naročila potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja, ki so tu navedeni in da ste bili na te pogoje ob nakupu izrecno opozorjeni.

PODJETJE: ANSY COSMETICS, spletna prodaja, d.o.o.

Skrajšana firma: ANSY COSMETICS d.o.o.

Poslovni naslov: Dolnja Paka 1

Družba je vpisana v sodni register dne: 15.6.2023

Datum ustanovitve:  15.6.2023

Dejavnost po SKD: G47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

Identintifikacijska številka za DDV: SI46858857

Matična številka: 9417036000

Transakcijski račun, ki je odprt pri SKB: IBAN SI56 0310 6100 1066 869

KONTAKTNI PODATKI

E-mail:  info@ansycosmetics.com

Spletna stran: www.ansycosmetics.com

Ti splošni pogoji družbe ANSY COSMETICS d.o.o. so veljavni od dne 15.6.2023 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe Ansy cosmetics d.o.o.